පළමු අර්ධ වාර්ෂික පුනර් විභාග අයදුම්පත්‍

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු අර්ධවාර්ෂිකයන්හි වෛද්‍ය හේතු/ විභාගය අසමත්වීම හා විභාගයට පෙනී නොසිටීම යන හේතු මත නැවත විභාගයට පෙනී සිටින, 2016/ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂයේ හා ඉන් පෙර ලියාපදිංචි වී ඇති සිසුන් මේ සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇති පුනර් විභාග අයදුම්පත්‍රය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර, මුදල් ගෙවන ලද රිසිට්පත සමඟ 2023.03.15 දින හෝ එදිනට පෙර මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ විභාග ඒකකය වෙත භාර දිය යුතුය.

සැ.යු : ■ අයදුම්පතෙහි අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන අත්සන අනිවාර්යය වේ. ■ 2023.03.15 දිනෙන් පසුව කිසිඳු හේතුවක් මත පුනර් විභාග අයදුම්පත්‍ර භාර නොගන්නා බව මෙයින් දැනුම් දෙමි.

Application

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

2023.03.09