පළමු,දෙවන සහ තෙවන වසර සිසුන් සඳහා විශේෂ දැනුම්දීමක්

මානවශ්‍රාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පළමු, දෙවන හා තෙවන වසර ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය උපාධි සිසුන් සඳහා රැස්වීමක්, පීඨාධිපති තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 සැප්තැම්බර් මස 14 වන දින ප.ව. 1.00 ට සුමංගල කියැවීම් ශාලාවේදී පවත්වනු ලැබේ. මේ සඳහා අදාළ වසර වල සිසුන් අනිවාර්යෙන් සහභාගී වියයුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022