පළමු,දෙවන සහ තෙවන වසර සිසුන් සඳහා විශේෂ දැනුම්දීමක්

මානවශ්‍රාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පළමු, දෙවන හා තෙවන වසර ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය උපාධි සිසුන් සඳහා රැස්වීමක්, පීඨාධිපති තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 සැප්තැම්බර් මස 14 වන දින ප.ව. 1.00 ට සුමංගල කියැවීම් ශාලාවේදී පවත්වනු ලැබේ. මේ සඳහා අදාළ වසර වල සිසුන් අනිවාර්යෙන් සහභාගී වියයුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023