පළමු,දෙවන සහ තෙවන වසර සිසුන් සඳහා විශේෂ දැනුම්දීමක්

මානවශ්‍රාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පළමු, දෙවන හා තෙවන වසර ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය උපාධි සිසුන් සඳහා රැස්වීමක්, පීඨාධිපති තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 සැප්තැම්බර් මස 14 වන දින ප.ව. 1.00 ට සුමංගල කියැවීම් ශාලාවේදී පවත්වනු ලැබේ. මේ සඳහා අදාළ වසර වල සිසුන් අනිවාර්යෙන් සහභාගී වියයුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.