නොමිලේ ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය (මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ විද්‍යාර්ථින් සඳහා)