විශ්වවිද්‍යාලිය විද්‍යාර්ථීන්ගේ නිර්මාණ ඇතුලත් සාහිත්‍යය කෘතියක් එළි දැක්වීම

විශ්වවිද්‍යාලිය විද්‍යාර්ථීන්ගේ නිර්මාණ ඇතුලත් සාහිත්‍යය කෘතියක් එළි දැක්වීම සඳහා නිර්මාණ කැඳවිම.