දීපාලෝක සුදම් සභාව, ගියෙන් සහ කීමෙන් සරුවූ ධර්ම කතිකාවත

පුජ්‍ය මාවරලේ භද්දිය හිමි, මහාචාර්ය සනත් සනන්දසිරි, ජගත් වික්‍රමසිංහ සහ චාමර වීරසිංහ යන විද්වතුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් දීපාලෝක සුදම් සභාව මෙවරත් ජුනි මස දෙවන දින විශ්වවිද්‍යාලයේදී පැවැත්වුනි. විශ්වවිද්‍යාලිය කලා පර්ශධයේ සම්බන්ධිකරණයෙන් සහ උපකුලපති තුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයෙත්, භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහ බෞද්ධ සංගමය එකාබද්ධව සංවිධානය කල මෙම අවස්ථාව සඳහා ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු විද්‍යාර්ථින් රැසක් සහභාගී විය.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023