වෛරස් සහ ඩෙංගු උණ රෝගය හේතුවෙන් විභාගයට පෙනී සිටීමට නොහැකි වූ සිසුන් සඳහා වන විශේෂ දැන්වීමයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ වෛරස් උණ රෝගය සහ ඩෙංගු උන රෝගය වැළදීම හේතුවෙන් දෙවන අධ්‍යයන වාර්ෂික අවසාන විභාගයට (2017) පෙනී සිටීමට නොහැකි වූ සිසුන්ගේ තොරතුරු පිළිගත හැකි වෛද්‍ය වාර්තා සමග විභාගය අවසන් දින (2017. 08.22) සිට සතියක් ඇතුලත පිඨය වෙත ලැබීමට සලස්වන ලෙස මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සහකාර ලේඛකාධිකාරීතුමිය දන්වා සිටින අතරම එම තොරතුරු ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය පත්‍රිකාව පිඨ කාර්යාලයෙන් ලබාගත හැකි බවද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියි.

 

 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023