ඩිප්ලෝමා සහ සහතික පත්‍ර පාඨමාලා දේශන සහ විභාග කල් දැමීමට තීරණය කරයි