ඩිප්ලොමා සමර්පණෝත්සවය (Diploma Convocation 2020- FHSS )