කැලිකසල අර්දබුදය හා පාරිසරික ගැටලුව පිලිබඳ සංවාදය

පරිසරවේදී රවින්ද්‍ර කාරියවසම් මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත කැලිකසල අර්බුදය සහ පාරිසරික ගැටලුව පිලිබඳ විද්වත් සංවාදය අප්‍රේල් මස 27 වනදා සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ SLT II ශාලාවේදී පෙ.ව 8.00 ට ආරම්භ වේ. මෙම විද්වත් සංවාදය සංවිධානය සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ‘මානව විද්‍යා සංසදය’ විසින් සිදුකරන අතර මේම සංවාදය උනන්දුවක් දක්වන සියලු විද්වතුන්ට වීවෘතය.

 

 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023