උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනය (VURD 2020) – සංක්ෂිප්ත භාර ගැනීම

සිවුවන වසර උපාධි පර්යේෂණ නිබන්ධය භාරදුන් උපාධි අපේක්ෂකයින් විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන පර්යේෂණ සංක්ෂිප්ත 2020.07.25 දිනට ප්‍රථම පහත සඳහන් විද්‍යුත් ලිපිනයන් වෙත ලැබෙන්නට සලස්වන්න.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය අරුණ ශාන්ත වල්පොල – walpola@sjp.ac.lk

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ආශා නිමාලි ප්‍රනාන්දු – asha@sjp.ac.lk