උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනය (VURD 2020) – සංක්ෂිප්ත භාර ගැනීම

සිවුවන වසර උපාධි පර්යේෂණ නිබන්ධය භාරදුන් උපාධි අපේක්ෂකයින් විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන පර්යේෂණ සංක්ෂිප්ත 2020.07.25 දිනට ප්‍රථම පහත සඳහන් විද්‍යුත් ලිපිනයන් වෙත ලැබෙන්නට සලස්වන්න.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය අරුණ ශාන්ත වල්පොල – walpola@sjp.ac.lk

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ආශා නිමාලි ප්‍රනාන්දු – asha@sjp.ac.lk

 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023