උණුසුම් සුබ පැතුම්…

අභිනව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයට පත් වූ ඉතිහාසය සහ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්​ය ගාමිණි රණසිංහ මහතාට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ උණුසුම් සුබ පැතුම්…