ආයතනික පුහුණුව – 2023 සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨයේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයේ ආයතනික පුහුණුව සඳහා යොමු වන සිව්වන වසර ගෞරව උපාධි අපේක්ෂකයන් සඳහා වන විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2023 ජූලි මස 9 වන දින ප.ව. පෙ.ව 9:00 සිට පවත්වනු ලැබේ.

මෙම වැඩසටහනට සහභාගි වන ඔබට,

වෘත්තීය සංවර්ධනය සඳහා ආයතනික පුහුණුවේ වැදගත්කම ආයතනික පුහුණුව තුළ ඔබ සතු වගකීම් ආයතනික පුහුණුව සඳහා ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ඔබ සම්පූර්ණ කළ යුතු අවශ්‍යකතා;

  • පළමු මස සමාලෝචනය ලබා ගැනීම
  • ඔබ සේවය කරන ආයතනයෙන් ආයතනික පුහුණුව අවසානයේ ප්‍රතිපෝෂණය සම්පූර්ණ කර ගැනීම

ඇතුළු තවත් කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් ලබා දෙනු ඇත.මේ සඳහා සියලුම සිව්වන වසර ගෞරව උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ සහභාගීත්වය අනිවාර්යය වේ. පහත සබැඳිය භාවිතයෙන් වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වන්න.

Zoom Link: https://zoom.us/j/98356652565?pwd=Lzg4dVptV0FaQkhSMzllVjY2UkY0Zz09

Meeting ID: 983 5665 2565
Password: 601408