ආයතනික පුහුණුව අවසන් කල සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනයයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සිවුවන වසර ආයතනික පුහුණුව සාර්ථකව අවසන් කල ඔබ සැමට පළමුවෙන්ම අපගේ සුභාසිංශන එක් කර සිටිමු.

ඔබගේ ආයතනික පුහුණුවට අදාළ වාර්තාපොත (ජ’නලය/Journal) නිවැරදිව සම්පුර්ණ කර ඔබගේ අධ්‍යයනාංශයට භාර දියයුතුය. එසේම එම වාර්තා පොතට අමතරව වෙනත් කිසිඳු අමතර පෝරමයක් ඒසමග භාරදීම අවශ්‍යය නොවේ (ආයතනික පුහුණුවට අදාළ වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත් සියලු පෝරමයන් එම වාර්තා පොතේ ඇතුලත් කර තිබේ).

නමුත් නයිටා (NAITA) ආයතනයට අනුයුක්තව පුහුණුව ලබා ගත් සිසුන් මෙහිදී එම ආයතනයේ කොන්දේසි වලට යටත්ව කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

ඔබට යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් ඔබගේ අධ්‍යයනාංශයේ ආයතනික පුහුණුවට අදාළ කටයුතු භාරව සිටින සම්බන්ධිකාරක සමග සම්බන්ධ වන්න.

වැඩිදුර විස්තර: ආයතනික පුහුණු වැඩසටහන 

 

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022