ආයතනික දැනුවත්භාවය හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය – දේශන මාලාව (Institutional Awareness and Entrepreneurial Development – Lecture series)

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය මගින් එහි ශාස්ත්‍රවේදි උපාධි තුන්වන වසර සිසුන් හා ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව උපාධි සිව්වන වසර සිසුන් සඳහා නියමිත DEPD 3298.1/DEPD 4298.1 ආයතනික දැනුවත්භාවය හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය විෂයය ඒකක සඳහා නියමිත දේශන මාලාවක් සංවිධානය කොට ඇත. මෙම පාඨමාලාව ඔබගේ උපාධියේ අනිවාර්ය විෂයය ඒකකයක් වන අතර, එහි ඒකක වටිනාකම 1 ක් වේ (Credit value 1). පාඨමාලාවට අදාල පැය ගණන 15 කි. ඒ අනුව මෙම පාඨමාලාව පැය 03 බැගින් වු දේශන 05 කින් සමන්විත වන ඉතා කෙටි කාලීන පාඨමාලාවකි.
පාඨමාලා ඒකකය සඳහා ලියාපදිංචි වීම සඳහා පිවිසෙන්න. – https://el.lk/gGwXP