“අපරාධ වින්දිතයෝ” ලිපි එකතුව දොරට වැඩිම

අපරාධ විද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යනාංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් සිය හිංසිතවේදය විෂය ඒකකය යටතේ රචනා කරන ලද ලිපි එකතුවක් ග්‍රන්ථයක් ලෙස එළිදැක්වීම පසුගිය 18 දින සුමංගල කියැවිම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පිඨාධිපතිතුමන්, ආචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර, උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත දේශකයානන් වූ නීතිඥ බැසිල් ප්‍රනාන්දු මහතා, සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ අංශාධිපති, මහාචාර්ය මයුර සමරකෝන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ රැසක් මෙම උත්සවය සඳහා සහභාගී විය.

අපරාධ විද්‍යා විශේෂ උපාධි අපේක්ෂකයින් මෙම අපරාධ වින්දිතයෝ ලිපි එකතුව සංග්‍රහ කිරීම සඳහා මගපෙන්වීම හිංසිතවේදය විෂය ඒකකය භාරව කටයුතු කරනු ලබන ආචාර්ය නෙරන්ජි විජේවර්ධනයන් විසින්  සිදුකර තිබේ.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022