“අපරාධ වින්දිතයෝ” ලිපි එකතුව දොරට වැඩිම

අපරාධ විද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යනාංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් සිය හිංසිතවේදය විෂය ඒකකය යටතේ රචනා කරන ලද ලිපි එකතුවක් ග්‍රන්ථයක් ලෙස එළිදැක්වීම පසුගිය 18 දින සුමංගල කියැවිම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පිඨාධිපතිතුමන්, ආචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර, උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත දේශකයානන් වූ නීතිඥ බැසිල් ප්‍රනාන්දු මහතා, සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ අංශාධිපති, මහාචාර්ය මයුර සමරකෝන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ රැසක් මෙම උත්සවය සඳහා සහභාගී විය.

අපරාධ විද්‍යා විශේෂ උපාධි අපේක්ෂකයින් මෙම අපරාධ වින්දිතයෝ ලිපි එකතුව සංග්‍රහ කිරීම සඳහා මගපෙන්වීම හිංසිතවේදය විෂය ඒකකය භාරව කටයුතු කරනු ලබන ආචාර්ය නෙරන්ජි විජේවර්ධනයන් විසින්  සිදුකර තිබේ.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023