අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 11 වන කණ්ඩායම සඳහා දේශන ආරම්භය

කෝවිඩ් 19 ව්‍යසනය හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට අදාළ දේශන 2020 අගෝස්තු මස 22 සෙනසුරාදා දින සිට නැවතත් ආරම්භ වේ.

 

 

 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023