දැන්වීමයි මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදීම – දෙවන ලැයිස්තුව (තෙවන වසර සහ සිව්වන වසර)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයෙහි තෙවන සහ සිව්වන වසර සිසුන්ගේ 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණ සඳහා මේ සමග අමුණා ඇති ලැයිස්තුවල සඳහන් සිසුන් හට 2022 ජුනි 06 වන දින සිට පහත සඳහන් නේවාසිකාගාර තුල නේවාසික පහසුකම් සලසා ඇත.

කාන්තා සිසුන් සඳහා – ධර්මපාල නේවාසිකාගාරය (තෙවන සහ සිව්වන වසර සියළු සිසුන්) පිරිමි සිසුන් සඳහා – හෙට්ටිආරච්චි නේවාසිකාගාරය (තෙවන සහ සිව්වන වසර සියළු සිසුන්)

නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා ගැනීමට පැමිණීමේදී පහත සඳහන් ලේඛණ උපශාලාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය. I. කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා ලබාගත් බවට සහතික කරන ලද කාඩ්පතේ පිටපත II. නේවාසිකාගාර ගාස්තු ලෙස රු. 750/- ක මුදලක් ගෙවා ලබා ගත් රිසිට් පතේ පිටපත (නේවාසිකාගාර ගාස්තු ගෙවීමට අදාල වවුචර්පත් විශ්ව විද්‍යාලීය වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය)

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශය

2022/06/06

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023