6 වන මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණය 2018

මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨය විසින් මෙහෙයවූ සය වන මානව හා සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ සමුළුව 2018 නොවැම්බර් මස 29 සහ 30 වන දිනයන් හිදී මහරගම ගෝල්ඩන් රෝස් හෝටලයේදී පැවැත්විණ. එහි මුලසුන හොබවන ලද්දේ ආචාර්ය බී. ඩබ්ලියු. ආර්. දමයන්ති මහත්මිය වූ අතර සමුළු ලේකම් ලෙස කටයුතු කරන ලද්දේ  ආචාර්ය නෙළුම් කන්තිලතා මහත්මියයි.
සමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවය නොවැම්බර් මස 29 වන දින වැඩ බලන උපකුලපති සහ මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති වන මහාචාර්ය ඩී . පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුන අතර නොවැම්බර් මස 30 වන දින පර්යේෂකයන් විසින් පර්යේෂණ පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම සහ සංස්කෘතික ප්‍රදර්ශනය පැවැත්විණ.

6th International Research Conference on Humanities and Social Sciences-2018

6th International Research Conference on Humanities and Social Sciences (IRCHSS-2018) organized by the Faculty of Humanities and Social Sciences of the The University of  Sri Jayawardenepura was held on the 29th – 30th November 2018 at the Golden Rose Hotel, Maharagama under the theme “Crossroads: Where Humanities Meet Social Sciences”. The conference was chaired by Dr B. W. R. Damayanthi with the assistant of the conference secretariat; Dr Nelum Kanthilatha.

The inauguration ceremony of the conference was held on 29th November with the participation of Prof. D. P. S. Chandrakumara, Acting Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Prof. Mike Baynham; Keynote Speaker, Professor of TESOL, University of Leeds, Prof. G. A. Somaratne; Guest of Honor, Professor in Buddhist Studies, University of Hong Kong, Prof. Chandima Wijebandara, Chief Guest, Former Vice Chancellor, University of Sri Jayawardenepura, heads of departments, academic members and a large number of researchers representing various fields of studies in Humanities and Social Sciences.

The second day of the conference; 30th November 2018 was included technical sessions, cultural show and awarding ceremony.