2023.01.18 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ලිඛිත පරීක්ෂණයේ (Placement Test (DELT)) විභාග ශාලාවන්.

මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2023.01.18 වන දින පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 10.00 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ලිඛිත පරීක්ෂණයේ (Placement Test (DELT))විභාග ශාලාවන් පහත පරිදි වන බව මෙයින් දන්වමි.