2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා තෙවන වසර සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලාවෙන් ගෞරව උපාධි පාඨමාලාවට තේරී පත් වූ සිසුන්