සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙයවීම මත සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය මගින් සංවිධානය කෙරෙන Brilliant Minds සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලියෙහි තෙවැනි එළැඹුම.

“සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය” සඳහා 2023 පෙබරවාරි 13 දින දක්වා ලියාපදිංචි විය හැකිය.

පිවිසෙන්න : http://cdepd.fhss.sjp.ac.lk/