විශේෂ දැන්වීමයි – සියලුම ශිෂ්‍යයන් 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයීය ලියාපදිංචිය යාවත්කාලීන කිරීම

සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙත,

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ දෙවන, තෙවන සහ සිව්වන වසර අධ්‍යාපනය හදාරන සියලුම ශිෂ්‍යයන් 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයීය ලියාපදිංචිය යාවත්කාලීන කර ගත යුතුය. ඒ සඳහා වන නිවේදනය මේ වනවිටත් පීඨ වෙබ් අඩවියෙහි පළකර ඇත.

ලියාපදිංචිය යාවත්කාලීන කර නොගැනීමෙන් ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයකු ලෙස නොසැලකෙන අතර, මහපොළ හෝ වෙනත් කිසිදු ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබීමට ද, නේවාසිකාගාර ආදී විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබාදෙන කිසිදු පහසුකමක් ලබා ගැනීමටද අවස්ථාව නොලැබෙන බව දන්වමි.

නියමිත දිනයෙන් පසු ලියාපදිංචි වීම සඳහා විශේෂ දඩ මුදලක්ද අය කරන බව දන්වමි.

එබැවින් සියලුම ශිෂ්‍යයන් තම ලියාපදිංචිය අලුත්කර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලෙස කරුණාවෙන් දන්වන අතර, ලියාපදිංචි වීමේ අවසන් දිනය 2023.02.10 වන දින දක්වා දීර්ඝකර ඇති බව ද දන්වමි.

 

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

 

Notice