මානවශාස්ත්‍ර සහ සමාජීයවිද්‍යා පීඨය, DAISY Lanka පදනම සහ EchonLabs ආයතනය මඟින් ස්ථාපිත කරන ලද ‘ABLE’ කථන ග්‍රන්ථ මාර්ගගත පුස්තකාලය

‘ABLE’ (Audio Book Library E-service) Online Audio Library University of Sri Jayewardenepura

මෙම පුස්තකාලය දෘශ්‍යාබාධිත උපාධි අපේක්ෂක සිසුන් මෙන්ම සමස්ථ දෘශ්‍යාබාධිත ප්‍රජාවම ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ප්‍රජා සත්කාරයකි.

News & Updates

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසුන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද භාවනාමය වැඩසටහන
March 30, 2023
French Guest Lectures
March 29, 2023
සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති, මහාචාර්ය සංගීත් නිපුන් සනත් නන්දසිරි මහතාගේ අභාවය පිළිබඳව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සාතිශය සංවේගය…
March 28, 2023
Proceeding of the International Conference on Pali and Buddhist Studies – 2023
March 27, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023හි ග්‍රන්ථ සමීක්ෂණ කටයුතු ඇරඹේ.
March 23, 2023