මානවශාස්ත්‍ර සහ සමාජීයවිද්‍යා පීඨය, DAISY Lanka පදනම සහ EchonLabs ආයතනය මඟින් ස්ථාපිත කරන ලද ‘ABLE’ කථන ග්‍රන්ථ මාර්ගගත පුස්තකාලය

‘ABLE’ (Audio Book Library E-service) Online Audio Library University of Sri Jayewardenepura

මෙම පුස්තකාලය දෘශ්‍යාබාධිත උපාධි අපේක්ෂක සිසුන් මෙන්ම සමස්ථ දෘශ්‍යාබාධිත ප්‍රජාවම ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ප්‍රජා සත්කාරයකි.