පීඨ ඉතිහාසය ග්‍රන්ථය සඳහා ඡායාරූප ලබාගැනීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රපීඨයේ/ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ආදි විද්‍යාර්ථිනි, පීඨයේ ඉතිහාසය ග්‍රන්ථය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂ අවස්ථාවන් වලදී ඔබ හෝ ඔබේ හිත මිතුරන් විසින් ලබාගත් ඡායාරූප පවතී නම් අප වෙත අප වෙත යොමු කරන්න.

පහත ගූගල් පෝරමයට https://forms.gle/LCSL7hafTYSLaMit7 හෝ මෙම විද්‍යුත් තැපෑල වෙත E-mail ඔබේ ඡායාරූප යොමු කරන්න. (cdepd@sjp.ac.lk)

ඔබ විසින් එවනු ලබන ඡායාරූප ග්‍රන්ථයට ඇතුලත් කිරීමට පෙර ඔබට දූරකථන මාර්ගයෙන් හෝ E-mail මගින් දැනුවත් කරනු ලබයි. වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න.

0753352357 (ඉසුරු සුබසිංහ මයා)

Old-Photos-Alumni