ප්‍රථම වසර අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂයයෙහි වාචික පරීක්ෂණ – 1st year placement oral test of compulsory English

2023.01.19 දින පැවැත්වීමට නියමිත අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂයයෙහි වාචික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන ස්ථාන මේ සමග සඳහන් කර ඇත. ඔබගේ ලියාපදිංචි අංකයට නියමිත් ශාලාවට උදෑසන 7.00 වන විට පැමිණෙන ලෙස දන්වමි.
 
Academic year 2021/2022 1st year placement oral test of compulsory English subject scheduled to be held on 19th January 2023 at 7.00 am in the following classrooms, please come to the allocated venues according to your index number.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023