දැන්වීමයි – 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු වසර සහ දෙවන වසර විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචි වූ පළමු වසර හා දෙවන වසර උපාධි අපේක්ෂකයින් හට පළමු අර්ධවාර්ෂිකයේ විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමට 2023.02.21 දින සිට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී දැන්වීමේ ඇති කරුණු කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න.