දැන්වීමයි 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයේ විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දෙවන, තෙවන හා සිව්වන වසර උපාධි අපේක්ෂකයින් හට දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයේ විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමට 2022.08.31 දින සිට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී,
පීඨ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස ප්‍රධාන බැනරයට පහළින් දක්වා ඇති “Exam Unit” මත Click කරන්න. (එමගින් ඔබ විභාග ඒකකයෙහි වෙබ් අඩවිය වෙත යොමු කෙරෙනු ඇති)
2.විභාග ඒකක වෙබ් අඩවියෙහි ප්‍රධාන මෙනුවෙහි Student Log in > Registration වෙත පිවිසෙන්න.
ඉන්පසු “Student Registration Portal” වෙත පිවිස ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (Email) සහ මුරපදය (Password) ඇතුළත් කොට ඔබගේ ගිණුම වෙත පිවිස විෂය ඒකක තෝරා ගන්න.
4.තෝරා ගත් විෂය ඒකක Save කළ පසු ලියාපදිංචි වීම සිදුවේ. විෂය ඒකක ස්ථිරවම තෝරා ගත් පසු පමණක් Submit යන්න Click කරන්න.
දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයන්හි වෛද්‍ය හේතු/ විභාගය අසමත්වීම හා විභාගයට පෙනී නොසිටීම යන හේතු මත නැවත විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් තම පුනර් විෂයන් සඳහා ද මෙම අවස්ථාවේදීම ලියාපදිංචි විය යුතුය.
2022.09.12 දින පෙ.ව. 09.00 දක්වා ඔබට විෂය ඒකක මාරු කළ හැකි අතර, Submit යන්න Click කළ පසු නැවත වෙනස් කළ නොහැකි බව දන්වමි.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
2022.08.31