අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භය

අනධ්‍යයන සේවක වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් ඇනහිට තිබු විශ්වවිද්‍යාලයිය අධ්‍යයන කටයුතු අප්‍රේල් මස 18  වනදා සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු, සියලුම අධ්‍යයනය වර්ෂ සඳහා (දෙවන, තෙවන සහ සිවුවන) අප්‍රේල් මස 23 වන දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

2018 වර්ෂය සඳහා නවක සිසුන් ලියාපදිංචිය සහ නම්නිකරණ වැඩසටහන අප්‍රේල් මස 20 වනදා සිට අරම්භකිරීමට කිරීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබේ.

 

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022