ප්‍රථම වසර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන – දෙවන අදියර: පීඨ විවරණිකාව (Faculty Prospectus) හඳුන්වාදීම

February 6 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
ප්රථම වසර ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන – දෙවන අදියර: පීඨ විවරණිකාව (Faculty Prospectus) හඳුන්වාදීම
6th of February 2022 at 3:00 PM.
Meeting ID: 985 8676 6891
Passcode: 966846

Details

Date:
February 6
Time:
3:00 pm - 5:00 pm
Event Category: