මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය ඔබ වෙනුවෙන් සූදානමින්

මේ ගතවන දුෂ්කර කාලයේ ඔබට ඇති ගැටලු ශිෂ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජිකයින් ඇමතීමෙන් විසඳා ගැනීමේ හැකියාව මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය විසින් ලබා දී තිබේ.

වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා පිවිසෙන්න: http://fhss.sjp.ac.lk/mentor/