අධ්‍යයන උපදේශකවරුන් පුහුණු කිරීමේ දෙදින වැඩමුළුව

අධ්‍යයන උපදේශකවරුන් පුහුණු කිරීමේ දෙවන වැඩමුළුව 2020 පෙබරවාරී මස 05 සහ 06 දිනයන් හි දි මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ දී පැවැත්වී ය. වත්මන් පීඨාධිපතිතුමන්ගේ අනුශාසකත්වය යටතේ දෙදිනක් පුරා අධ්‍යයන උපදේශකයින් පුහුණු කිරීමේ මෙම වැඩමුළුව සංවිධානය කරනු ලැබුවේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යාපීඨ AHEAD-ELTA-ELSE ව්‍යාපෘතියයි. මේ සඳහා ද සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ කාන්ති බස්නායක මහත්මියි (MBA, PIM, PG(dip))NZ. (certificate Coach Fed uni-AUS) අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ ආචාර්ය ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආධුනික කථිකාචාර්ය බොහෝ පිරිසක් මෙම වැඩමුළුවට සහභාගි විය