අධ්‍යයන උපදේශකවරුන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යාපීඨ අධ්‍යයන උපදේශන කමිටුවේ උපදේශකයින් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව වත්මන් පීඨාධිපති මහාචාර්ය ශිරාන්ත හීන්කෙන්ද මැතිතුමන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් 2019.10.18 දින පෙ. ව. 8. 00 සිට 12. 00 දක්වා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යාපීඨ රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැත්වී ය.

මෙම වැඩමුළුව සංවිධානය කිරීම හා ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යාපීඨ AHEAD-ELTA-ELSE  ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලදී. මෙම වැඩමුළුව සදහා පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරුන් සහ ආධුනික කථිකාචාර්යවරුන් සහභාගි විය. මේ සදහා සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ කාන්ති බස්නායක මහත්මියි (MBA, PIM, PG(dip))NZ. (certificate Coach Fed uni-AUS) මෙය අධ්‍යයන උපදේශකයින් පුහුණු කිරීමේ පළමු පුහුණු වැඩමුළුව වේ.