ගීතාංජලී පොසොන් බැති ගී සරණිය 2019

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ගීතාංජලී පොසොන් බැති ගී සරණිය මෙවරත් 2019 ජුලි මස 04 වන දින බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී ප. ව. 6.00 සිට පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම ගීතාංජලී පොසොන් බැති ගී සරණිය සංවිධානය සඳහා ප්‍රධාන මගපෙන්වීම සිදු කරනු ලබනුයේ අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය වසන්ත මෙන්ඩිස් මහතා විසිනි.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022