ගීතාංජලී පොසොන් බැති ගී සරණිය 2019

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ගීතාංජලී පොසොන් බැති ගී සරණිය මෙවරත් 2019 ජුලි මස 04 වන දින බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී ප. ව. 6.00 සිට පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම ගීතාංජලී පොසොන් බැති ගී සරණිය සංවිධානය සඳහා ප්‍රධාන මගපෙන්වීම සිදු කරනු ලබනුයේ අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය වසන්ත මෙන්ඩිස් මහතා විසිනි.