“සිහිනයට අත්වැලක්’ උසස් පෙළ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

August 10 @ 8:00 am - August 27 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ සිසු සිසුවියන් එක්ව කලා විෂය ධාරාව ඔස්සේ 2021 සහ 2022 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය සඳහා මුහුණදීමට සූදානමින් සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙනුවෙන් ම සංවිධානය කරන ලද ‘සිහිනයට අත්වැලක්’ උසස් පෙළ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ඉදිරි දිනයන්හි පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කොට ඇත.

මෙම සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ ආචාර්යවරුන් විසින් මෙහෙයවීම විශේෂත්වයකි. තවද මෙම වැඩමුළුවේදී ඉලක්කගත ප්‍රශ්න පත්‍ර ආශ්‍රයෙන් විභාග ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂිතය.
මෙම සම්මන්ත්‍රණ මාලාව හරහා ආවරණය කිරීමට නියමිත විෂයයන් පහතින් දැක්වේ.
            ආර්ථික විද්‍යාව
            සිංහල
            ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය
            දේශපාලන විද්‍යාව
            ඉතිහාසය
            සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි
            බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය
මෙම සම්මන්ත්රණ මාලාවට zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පහත දැක්වෙන තොරතුරු ඔස්සේ සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ඇත.
Topic: Economics
Time: Aug 10, 2021 10:00 AM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96506467339?pwd=cUExaVVzeGlpa0NSNytGNTZ0aFBIZz09
Meeting ID: 965 0646 7339
Passcode: 285706
Topic: Sinhala
Time: Aug 11, 2021 03:00 PM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92879839389?pwd=ZVZRYitVNHAveXdVWXdub2xSUzJ2dz09
Meeting ID: 928 7983 9389
Passcode: 889721
Topic: Statistics (First part)
Time: Aug 13, 2021 10:00 AM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96460112812?pwd=eEtVN3NOcXptczRIVEZtVllLMXRQQT09
Meeting ID: 964 6011 2812
Passcode: 837879
Topic: Statistics (Second part)
Time: Aug 13, 2021 01:00 PM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93496436724?pwd=dkpucjJxNTY3cUp6bG9iZ1VxbEhjdz09
Meeting ID: 934 9643 6724
Passcode: 671178

Topic: Political Science (First part)
Time: Aug 16, 2021 10:00 AM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95594793912?pwd=enAwZGdVRWJpMEEwYVV3KzEwSlp5Zz09
Meeting ID: 955 9479 3912
Passcode: 426837

Topic: History  
Time: Aug 17, 2021 01:00 PM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92979875400?pwd=ZTVFcEZOQkFZSk9pU21ueHE5bmF0Zz09
Meeting ID: 929 7987 5400
Passcode: 982549

7th session
Topic: Political Science (Second part)
Time: Aug 17, 2021 10:00 AM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95010743060?pwd=YzBKOVFzcFZqcDVXemNublh3YUhXQT09
Meeting ID: 950 1074 3060
Passcode: 467020

Topic: General English (First part)
Time: Aug 18, 2021 10:00 AM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96702470278?pwd=aGdUTXd2aEVVN294aGdpMjM1RTVadz09
Meeting ID: 967 0247 0278
Passcode: 817594

Topic: General English (Second part)
Time: Aug 19, 2021 10:00 AM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94755546778?pwd=RGU4TTBJR1VKTjgxRUc5U0ZaRHIvdz09
Meeting ID: 947 5554 6778
Passcode: 921607

Topic: Buddhist Civilization (first part)
Time: Aug 20, 2021 10:00 AM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98123180838?pwd=QVpIYSt4eDJHUERIK21HaFo0NzRFUT09
Meeting ID: 981 2318 0838
Passcode: 317522

Topic: Buddhist Civilization (second part)
Time: Aug 27, 2021 09:30 AM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92340246682?pwd=eHR6anBCbDJYc1pZMjVoZ0VJb0xpUT09
Meeting ID: 923 4024 6682
Passcode: 696117

Details

Start:
August 10 @ 8:00 am
End:
August 27 @ 5:00 pm
Event Category: