අපිව දකිමු: පිරිමින් ගැන ගැහැණු කතා

October 15 @ 6:00 pm - 8:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය, සමානතාව හා සාධාරණත්වය පිළිබඳ ඒකකය මගින් අපිව දකිමු: පිරිමින් ගැන ගැහැණු කතා යන තේමාව යටතේ සංවිධානය කරන ලද දේශනය 2021 ඔක්තෝබර් මස 15 වන සිකුරාදා ප. ව. 6.00 පැවැත්වේ.

Zoom හරහා සම්බන්ධ වන්න.

Topic: අපිව දකිමු: පිරිමින් ගැන ගැහැණු කතා
Time: Oct 15, 2021 06:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98815422319?pwd=Vm55N0t6d3prWk8xbno4b0tzZktmZz09

Meeting ID: 988 1542 2319
Passcode: 872169

Details

Date:
October 15
Time:
6:00 pm - 8:00 pm
Event Category: