‘පුමිතිරි’ ‘Pumithiri’ e-journal of Gender Studies

The “Pumithiri” e-journal of Gender Studies is a journal addressing to the academics and to the general readership. Main goal of the journal is to explore literature, language, culture and society from the perspectives of gender practices and relations.

Recent News

කථන ග්‍රන්ථ සඳහා හඬ භාවිතය පිළිබඳ වැඩමුළුව
September 7, 2023
ජනමාධ්‍ය වැඩමුළුව – 01 ජනමාධ්‍යකරණයේ මූලිකාංග පිළිබඳ එක් දින පුහුණු වැඩමුළුව (දෘශ්‍යාබාධිත තරුණ තරුණියන් සඳහා)
August 28, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023