විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසුන් සඳහා පවත්වනු ලබන විශේෂ භාවනාමය වැඩසටහන

Experience the benefits of meditation, including reduced stress and anxiety, improved focus, and better emotional regulation.

Meditation Program for the Differently abled Students at the Faculty of Humanities and Social Sciences

Recent News

රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
Sinhala and Tamil Audio Books from Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Colombo
May 9, 2023
‘සමාජ වර පටින් බැදි ඈ’ 2023 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව පැවැත්වුණු විදී නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය
April 13, 2023