පොතක් කියවන ඇසක් වන්න: දෙවන පුහුණු සැසිය Awareness Session-2 for the Audio-Book volunteer Readers

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ කථන ග්‍රන්ථ ව්‍යාපෘතියේ ස්වේච්ඡා කියවන්නන් සඳහා පවත්වන ලද දෙවන පුහුණු සැසිය 2022.12.01 දින Hybid සැසියක් ලෙස CDEPT IT Lab සහ Zoom හරහා සිදුකරන ලදී. ඔබේ කටහඬට වටිනාකමක් ලබාදීමට මෙම සැසිය හා සම්බන්ධ වූ ඔබ සියළුදෙනාටම අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමු.