කථන ග්‍රන්ථ මාර්ගගත පුස්තකාලය සඳහා නමක් යෝජනා කිරීම

මානවශාස්ත්‍ර සහ සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මඟින් ස්ථාපිත කිරීමට බලාපෙරොත්තුවන, කථන ග්‍රන්ථ මාර්ගගත පුස්තකාලය (Audio Books Online Library) සඳහා සුදුසු නමක් යෝජනා කිරීම.