ඉතිහාසය පිළිබඳ (Diploma in History) ඩිප්ලෝමාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වනු ලබන ඉතිහාසය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2023 වර්ෂයට පහත සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති අයගෙන් 2022 නොවැම්බර් 30 දිනට පෙර අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.