ඇබ්බැහිවීම පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාව සහ පුනරුත්ථාපනය ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව III කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම් 2023/24