මානව විද්‍යා භාෂණ 08 – ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එඩ්වින් කේ. ගණිහිගම අභිනන්දන දේශනය

December 22, 2022 @ 3:00 pm - 4:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
මානව විද්‍යා භාෂණ – දේශන 08
2022 දෙසැම්බර් 22
(ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එඩ්වින් කේ. ගණිහිගම අභිනන්දන දේශනය)
 
ගැහැනු සත්ත්වයා මානව විද්‍යාත්මක ඇසින්
 
දේශක:
ආචාර්ය තාරකා ආනන්ද
මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

දිනය: 2022 දෙසැම්බර් 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා
වේලාව: ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
මාධ්‍යය: සිංහල
 
Meeting ID: 271 810 9177
Passcode: mvbTA08#
සංවිධානය:
මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

Details

Date:
December 22, 2022
Time:
3:00 pm - 4:00 pm
Event Category: