මානව අභිතරණ වාර්ෂික සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලිය -2023

August 13, 2023
Loading Events
  • This event has passed.
මානව අභිතරණ වාර්ෂික සුහද ක්රිකට් තරගාවලිය -2023
අගෝස්තු මස 13 වන දින පෙ.ව. 9.00 සිට
ගල්පිට්ටනියේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
ඔබ සැමට ආරාධනා…!!!!
සංවිධානය:
මානව විද්යා සංසදය
මානව විද්යා අධ්යයනාංශය
ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය

Details

Date:
August 13, 2023
Event Category: