අතිනත: වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයේ මානව විද්යා අධ්යයනාංශය විසින් 2023 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත මානව විද්යා දිනය හා සමගාමී ව සංවිධානය කරනු ලැබූ ‘අතිනත’ හෙවත් මානවශාස්ත්ර හා සමාජීයවිද්යා පීඨයේ පවිත්රතා කටයුතු සිදු කරන මහත්ම මහත්මීන් සඳහා වියළි ආහාර ද්රව්ය පරිත්යාග කිරීමේ වැඩසටහන 2022 දෙසැම්බර් මස 22 වැනි දා පෙරවරු 10:00 සිට ශ්රී සුමංගල මන්දිරයේ S21-B ශාලාවේ දී මානව විද්යා අධ්යයනාංශයේ අධ්යයන-අනධ්යයන කාර්යමණ්ඩලයේ ප්රධානත්වයෙන් සාර්ථක ව සිදු කරන ලදි.

 

Fore more images visit: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ANTHUSJP&set=a.585403120260140