ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ අභිනව සභාපති ධුරයට මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා පත්කෙරේ