මානව විද්‍යා ගී සැන්දෑව

මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් සංවිධානය කරන ලද  මානව විද්‍යා ගී සැන්දෑව 2022 සැප්තැම්බර් මස 05 වන දින උත්කශ්වත් අන්දමින් පැවැත්වුනි. මහාචාර්‍ය සේපාල සමරසෙකර මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහන සඳහා අධ්‍යයනාංශයේ අනෙකුත් ආචාර්‍ය මණ්ඩලය සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සහභාගි විය.